Ngày đăng: 16/05/2012

–        Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn

–        Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc

–        Mã chứng khoán: NHA

–        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.060.600 CP (tỷ lệ 12%)

–        Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

–        Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

–        Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

–        Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/05/2012

–        Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/07/2012