Ngày đăng: 14/06/2016

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Duyến.

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng giám đốc.

– Mã chứng khoán: NHA.

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%).

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 CP.

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.000 CP (tỷ lệ 2,59%)

– Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 16/05/2016 đến 14/06/2016.

– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký mua: Do có sự thay đổi trong kế hoạch tài chính cá nhân.