Ngày đăng: 11/07/2016

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Ngọc Nhất
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP (tỷ lệ 0,26%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/07/2016
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/08/2016.