Ngày đăng: 28/02/2011

Kính gửi:  Quý Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011 như sau:
1. Thời gian: 08h30 thứ Hai, ngày 21 tháng 02 năm 2011.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 – Tổng Công ty tại Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
3. Thành phần: Tất cả Quí cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 17/01/2011.
4. Nội dung Đại hội:
•    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
•    Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011;
•    Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011;
•    Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Công ty;
•    Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010, dự kiến năm 2011;
•    Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2010 và kế hoạch chi trả năm 2011;
•    Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét BCTC bán niên;
•    Các vấn đề khác.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Để chương trình Đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Mẫu giấy đăng ký dự họp, Mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.namhanoi.com.vn từ ngày 08/02/2011).
6. Hình thức đăng ký:
•    Thư: Xin gửi về địa chỉ: Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội, Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
•    Điện thoại: 03513.847.756    Fax: 03513.866.689
•    Người liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Thái    Mobile: 03513.847.756
Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp giấy mời không đến tay quí cổ đông!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH HOÀN