Ngày đăng: 04/01/2011

Chúng tôi xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội
Mã chứng khoán: NHA
Loại chứng khoán: chứng khoán phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2011
1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 2011.
2. Nội dung cụ thể:
– Thời gian thực hiện: Tháng 02/2011.
– Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền.
– Nội dung họp:
•    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
•    Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011;
•    Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011;
•    Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Công ty;
•    Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010, dự kiến năm 2011;
•    Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2010 và kế hoạch chi trả năm 2011;
•    Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét BCTC bán niên;
•    Các vấn đề khác.

Trân trọng thông báo!