Ngày đăng: 18/01/2021

NHA: CBTT ngày 18 tháng 01 năm 2021 NHA nhận được Thông báo số 63/TB-SGDHCM ngày 13/01/2021 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NHA

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

– Mã chứng khoán: NHA.

– Mệnh giá: 10.000 đồng.

– Số lượng chứng khoán niêm yết: 24.144.965 cổ phiếu.

– Ngày niêm yết có hiệu lực: 30/12/2020.

– Ngày chính thức giao dịch: 21/01/2021.

– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 20.600 đồng/cổ phiếu.

 – Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên± 20% so với giá tham chiếu.