Ngày đăng: 25/03/2013
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
– Tổ chức đăng ký:Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
– Trụ sở chính:Cụm CN Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
– Điện thoại:(84-351) 3847 756
– Fax:(84-351) 3866 689
– Tên chứng khoán:Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
– Mã chứng khoán:NHA
– Mã ISIN:VN000000NHA2
– Mệnh giá:10,000 đồng
– Sàn giao dịch:HNX
– Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
– Ngày đăng ký cuối cùng:05/04/2013
– Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

– Thời gian thực hiện: 24/04/2013

– Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng công ty – Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

– Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và năm 2013

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2013

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty

+ Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012, dự kiến năm 2013

+ Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013

+ Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 và soát xét BCTC bán niên

+ Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty;

+ Sửa đổi điều lệ công ty

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông