Ngày đăng: 15/03/2014

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHA của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian họp: 15/04/2014
– Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội – Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
– Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;
+ Các vấn đề khác.