Ngày đăng: 14/06/2017

Ngày 9/6/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016 số 11/2017/NHA-BC ngày 6/6/2017 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị nam Hà Nội (Mã CK: NHA). Phương án phát hành của Tổng Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2017, Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NHA/NQ-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016 của Tổng Công ty và các quy định của pháp luật.