Ngày đăng: 18/08/2017
Theo công văn số 1056/TB-SGDHN ngày 14/08/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NHA niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Mã chứng khoán: NHA.
Mã ISIN: VN000000NHA2.
Ngày giao dịch chính thức :21/08/2017.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán NHA niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 21/08/2017 (Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2017).