Ngày đăng: 08/03/2022

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
  Mã chứng khoán: NHA
  Mã ISIN: VN000000NHA2
  Mệnh giá: 10.000 đồng
  Sàn giao dịch: HOSE
  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
  Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện:  Dự kiến tháng 04/2022 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
– Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng Công ty tại Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
– Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 24/03/2022
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.