Ngày đăng: 01/07/2010

Từ ngày 13/07/2010, các cổ đông và nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch cổ phiếu NHA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Công văn số 11/2010/CV-NHA ngày 30/06/2010 về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu NHA, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội vào giao dịch tại HNX với những nội dung sau:

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phố thông

– Mã chứng khoán: NHA

– Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

– Số lượng chứng khoán niêm yết: 5.890.000 CP (Năm triệu tám trăm chín mươi nghìn cổ phiếu)

– Giá trị chứng khoán niêm yết: 58.900.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ chín trăm triệu đồng).

– Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 13/07/2010.

Nguồn: HNX