Ngày đăng: 30/04/2016

Các cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Các khách mời tặng hoa chúc mừng

Đoàn chủ toạ của Đại hội

Ban lãnh đạo Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động năm vừa qua, phương hướng nhiệm vụ cho năm 2016

Các cổ đông tham gia thảo luận, trao đổi, phát biểu ý kiến

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết

Ban thư ký và ban kiểm phiếu làm việc

Giao lưu văn nghệ

Kết thúc bế mạc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã diễn ra thành công, tốt đẹp.