Ngày đăng: 13/11/2013

Chào mừng các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Đoàn chủ tịch

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Minh Hoàn chủ trì đại hội

Ban lãnh đạo cùng các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết