Ngày đăng: 30/06/2010

Sở GDCK Hà Nội nhận được công văn số 2819/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147/2010/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội với nội dung sau:

– Tổ chức đăng ký: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

– Mã chứng khoán: NHA

– Mệnh giá: 10.000 đồng

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.890.000 cổ phiếu

– Giá trị chứng khoán đăng ký: 58.900.000.000 đồng

– Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 30/06/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số chứng khoán trên.

Nguồn: HNX