Ngày đăng: 10/11/2023

Dự án đã đáp ứng điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ra Thông báo số 2849/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyện nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Mộc Bắc tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Khu dân cư Mộc Bắc của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đã đáp ứng điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất (diện tích 33.719,9 m2 đất ở tại 9 thửa đất) cho người dân tự xây nhà ở theo quy hoạch tại Dự án này.